Salgs- og leveringsbetingelser

Sist oppdatert: 5. januar 2024

Dette er Rabalder Reklame AS (RR) sine salgs- og leveringsbetingelser revidert pr. juni 2023.

1 Tilbud og avtale
1.1 Alle tilbud er gyldige i 3 måneder regnet fra tilbudets dato, dersom ikke annet er opplyst.

1.2 Bindende avtale anses inngått når kundens aksept er mottatt skriftlig av Rabalder Reklame. I de tilfeller hvor oppdrag avtales uten at det foreligger et tilbud fra RR, anses bindende avtale inngått når RR har sendt skriftlig ordrebekreftelse på grunnlag av den muntlige samtalen.

2 Priser
2.1 Priser fra RR oppgis alltid ekskl. merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er leveransen berettiget til fritak for merverdiavgift, må kunden informere om dette ved bestilling.

2.2 Fraktpriser inngår ikke i RR sine priser. Fraktpriser tilkommer etter avtale og vil spesifiseres som separat kostnad på bekreftelse/faktura.

2.3 Avtalt pris og leveringstid forutsetter at det ikke påløper arbeid eller kostnader som følge av

  • at bestillingsunderlag er ufullstendig eller mangelfullt
  • at bestillingsunderlag fra kunden oversendes til RR senere enn avtalt
  • at det kommer endringer eller tillegg i bestillingen etter at avtalen er inngått

2.4 Våre timepriser indeksreguleres årlig etter konsumprisindeksen. Prisene reguleres 1. januar hvert år, dersom ikke annet er avtalt.

3 Korrektur
3.1 RR sender alltid korrektur på sine leveranser, før igangsetting. Kunden er ansvarlig for å godkjenne korrekturer oversendt fra RR. Godkjenning av korrektur omfatter følgende:

  • Trykksaker, annonser, some-materiell eller andre produksjoner igangsettes ikke før korrektur er skriftlig godkjent av kunde. Gjelder både nettbaserte og papirbaserte produksjoner.
  • En godkjent korrektur betyr at kunden er ansvarlig for at innhold og tekst er korrekt.

3.2 Omfattende arbeid utført i forbindelse med forespørsel om kostnadsberegninger, utarbeidelse av skisser, tegninger, utkast eller prøvearbeider utført etter forespørsel fra kunde, vil faktureres av RR etter medgått tid, med mindre annet er avtalt.

4 Opphavsrett
4.1 Kunden er ansvarlig for å sikre for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, deling eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger eller annet materiale - på nett og på trykk.

4.2 Dersom RR i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast og lignende beholder RR opphavsretten til dette. Design og filgrunnlag levert av RR kan ikke kopieres eller overdras til andre. Kunden har ikke rett til å benytte materiell utviklet av RR i andre publikasjoner eller ved andre sammenhenger enn det som leveransen var utarbeidet for.

5 Levering
5.1 Dersom avtalt leveringstid ikke kan overholdes foreligger det en forsinkelse. Gjeldende leveringsdato gitt er den dato RR leverer bestilte varer til kunde, speditør eller fraktselskap. RR er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes eksterne leverandører eller fraktselskap.

5.2 Leveringen anses som utført når varen/tjenesten eller leveransen har ankommet avtalt leveringsadresse. Dersom leveringssted ikke er avtalt, anses levering utført når kunden har fått skriftlig beskjed om at varen/tjenesten står klar for avhenting.

5.3 RR skal underrette kunden om forhold som medfører forsinkelse på produksjoner eller oppdrag.

5.4 RR forplikter seg til å oppbevare filgrunnlag tilknyttet gitte oppdrag i 12 måneder etter oversendelse.

6 Avvikende opplag
6
.1 RR forplikter seg til å levere det bestilte opplag, men avvik på pluss/minus 10% av bestilt opplag kan forekomme ved enkelte produksjoner.

6.2 Overopplag kan leveres og faktureres dersom ikke annet er avtalt.

7 Feil
7.1 Leveransen lider av en feil dersom kvalitet eller andre egenskaper samt opplag fraviker fra det partene har avtalt eller fra hva som følger av disse standardreglene.

7.2 Som feil anses ikke:

  • feil som kunden ikke skriftlig har rettet i tilsendt korrektur
  • mindre fargeavvik fra godkjent pdf-korrektur eller prøvetrykk

8 Reklamasjon

8.1 Reklamasjon på en leveranse må gis RR senest innen 14 dager etter at varen/tjenesten er mottatt. Dersom ikke reklamasjonsfristen overholdes, mistes retten til å gjøre feilen eller forsinkelsen gjeldende.

9 Betaling
9.1 Betalingen skal skje innen 14 dager fra fakturadatoen dersom annet ikke er avtalt.

9.2 Ved oppdrag som har en produksjonstid på over 30 dager, har RR rett til A-konto betaling.

9.3 RR forbeholder seg retten til å kreve forhåndsbetaling på bestillinger utført av nye kunder, eller dersom ikke kunden tilfredsstiller kredittsjekk utført av RR.

9.4 Er kundens forhold årsak til at en avtale/bestilling avbrytes eller ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er RR berettiget til å utføre delvis fakturering.

10 Force majeure
10.1 En ekstraordinær situasjon som etter kjøpsrettslige prinsipper kan karakteriseres som force majeure kan påberopes av den rammende part. Dette innebærer at det ikke vil foreligge mislighold av forpliktelser etter avtalen så lenge force majeure-situasjonen varer.

10.2 Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av et force majeure-tilfelle, suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer.

10.3 Et force majeure-tilfelle medfører ikke at avtalen bortfaller med mindre partene er enige om det. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. Påløpte omkostninger dekkes.

11 Konsekvenser ved avtalebrudd fra RR sin side

11.1 Erstatning
Dersom RR er skyld i en vesentlig overtredelse av leveringstiden, kan kunden kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold. Det samme gjelder ved feil som er så graverende at det leverte produktet ikke kan benyttes til sitt formål. En eventuell erstatning er begrenset oppad til avtalt pris for den aktuelle ordren, ekskl. mva. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap regnes bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd eller krav fra tredjepart.

12 Eiendomsrett

12.1 Forslag, skisser, tegninger og filer som er utarbeidet av RR, er RR sin eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Dette gjelder også når materiellet er elektronisk lagret.

12.2 Grunnlagsmateriell som er levert av kunden eller som er utarbeidet av leverandøren i forbindelse med ordren kan bare anvendes til arbeid for kunden eller etter hans samtykke.

12.3 RR forbeholder seg retten til å bruke kundenavn og/eller produkter laget av RR i sin egen markedsføring dersom ikke annet er avtalt spesifikt mellom partene.

13 Underleverandører
RR har rett til å la oppdraget helt eller delvis utføres hos underleverandør. Kunden har ikke rett til å protestere mot utplasseringen.

14 Konfidensialitet
14.1 RR er forpliktet til å behandle kundens forespørsel og oppdrag konfidensielt.

14.2 RR forbeholder seg retten til å bruke sine kunders adresser til egen markedsføring, i form av for eks. nyhetsbrev. Kunden har til enhver tid mulighet til å trekke seg fra RR sine e-postlister.

arrow-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram